รายการครุภัณฑ์

จำนวนเครื่องมือที่สำรวจก่อนหน้าตามหน่วยเบิก
5828
จำนวนเครื่องมือที่ลงทะเบียนตามหน่วยเบิก
5402
จำนวนเครื่องมือที่พัสดุตรวจแล้ว
261
ผลการลงทะเบียนครุภัณฑ์ตามหน่วยเบิก
# หน่วยเบิก สำรวจก่อนหน้า ลงทะเบียน การแพทย์ ไม่พร้อม/เสีย พัสดุตรวจแล้ว
1 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 285 304 289 2 14
2 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 320 263 144 0 30
3 หอผู้ป่วยพิเศษชูเกียรติ 274 253 176 0 5
4 ICU ศัลยกรรม 147 218 158 1 2
5 หอผู้ป่วยสูติกรรม2 90 205 61 0 9
6 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 216 198 191 0 0
7 ICU อายุรกรรม 291 176 161 0 8
8 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 158 159 147 0 7
9 OPD CLINIC อายุรกรรม 246 141 36 0 34
10 หน่วยต้นทุนที่เป็นสถานบริการสาขา (CMUไปรษณีย์) 9 127 18 0 0
11 หอผู้ป่วยสูติกรรม1 26 125 10 0 1
12 หอผู้ป่วยพิเศษมูลนิธิลิ่มกอเหนี่ยว 157 114 40 0 5
13 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 57 112 90 0 3
14 งานไตเทียม 93 109 88 0 8
15 งานรังสีวิทยา 28 109 9 0 10
16 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 27 101 1 0 2
17 กลุ่มการพยาบาลชุมชน 74 92 78 0 5
18 กลุ่มงานทันตกรรม 131 83 18 0 0
19 ผ่าตัดใหญ่ 247 82 48 0 4
20 PICU 28 82 72 0 5
21 หอผู้ป่วยพิเศษศัลย์รัศมิ์ 195 77 72 0 0
22 งานห้องคลอด 102 76 63 0 3
23 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 81 76 27 0 1
24 OPD CLINIC งานฝากครรภ์ 10 66 17 0 0
25 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 0 64 0 0 0
26 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 0 62 0 0 0
27 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ 117 58 49 0 2
28 งานบริหารเวชภัณฑ์ (งานธุรการบริหาร) 0 52 1 0 0
29 งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(ห้องบัตร) 0 52 0 0 0
30 หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 142 48 34 0 6
31 งานประกันสุขภาพ 8 46 0 0 0
32 งานพัสดุ 2 43 0 0 1
33 OPD CLINIC หู คอ จมูก 7 43 4 0 1
34 งานการเงิน 1 43 0 0 0
35 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - โลหิตวิทยา 8 42 27 0 0
36 งานผู้ป่วยนอกและการตลาด 0 42 3 0 0
37 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 28 41 13 0 1
38 หอผู้ป่วยประชาอุทิศ 25 39 26 0 7
39 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ 0 38 1 0 0
40 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู - กายภาพบำบัด 52 38 35 0 1
41 งานผลิตยาทั่วไป (คลังยา) 2 37 0 0 0
42 OPD CLINIC กุมาร +wb 11 36 1 0 0
43 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 17 36 1 0 0
44 หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 128 34 15 0 8
45 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - จุลชีววิทยา 21 31 14 0 2
46 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - ภูมิคุ้มกัน 0 30 10 0 0
47 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 6 30 0 0 0
48 NICU 108 30 18 0 2
49 ฝ่ายธุรการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 0 30 0 0 6
50 งานธนาคารโลหิต 56 28 0 0 7
51 สำนักงานการพยาบาล 64 28 2 0 0
52 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (1) 194 27 18 0 3
53 ตึกเด็ก 2 0 26 22 0 0
54 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 0 26 0 0 0
55 OPD CLINIC สูติ - นรีเวช 8 25 0 0 0
56 งานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส) 0 24 0 0 3
57 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 202 22 9 0 6
58 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - จุลทรรศน์ศาสตร์ 4 22 10 0 0
59 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 22 22 1 0 1
60 OPD CLINIC ศัลย์+ทำแผล 16 22 0 0 0
61 หน่วยต้นทุนที่เป็นสถานบริการสาขา (CMUปากน้ำ) 10 21 0 0 0
62 งานโสตทัศนศึกษา 0 20 0 0 0
63 OPD CLINIC กระดูกและห้องเฝือก 6 20 0 0 0
64 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (2) 225 18 15 0 1
65 งานจ่ายกลาง 176 18 1 0 0
66 คลังพัสดุ 0 17 13 0 15
67 งานช่างไฟฟ้า 6 17 0 0 4
68 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - LAB OPD 1 16 0 0 0
69 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมหรือกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 91 15 0 0 0
70 งานบัญชี 0 15 0 0 0
71 OPD CLINIC ผ่าตัดเล็ก 0 15 0 0 0
72 OPD CLINIC ตา 23 14 2 0 0
73 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - กายวิภาค 11 13 0 0 0
74 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 0 13 0 0 0
75 งานข้อมูลข่าวสาร/เวชสารสนเทศ/เวชระเบียบผู้ป่วยใน 0 13 0 0 0
76 งานเปลและรักษาศพ 13 11 6 0 10
77 OPD CLINIC เวชศาตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม 0 10 0 0 0
78 ศูนย์คุณภาพ (HA) 0 10 0 0 1
79 งานยานพาหนะ 9 8 3 0 4
80 หอผู้ป่วยบริบาลทารก 16 7 0 0 0
81 งานประชาสัมพันธ์ 0 7 0 0 2
82 OPD CLINIC ศัลย์ยูโร 0 7 0 0 0
83 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 0 6 0 0 0
84 เครือข่ายบริการ (รพ.สต.บาราเฮาะ) 0 6 5 0 0
85 กลุ่มสุขศึกษา 2 6 0 0 0
86 ช่าง ปูน ไม้ โลหะ น้ำเสีย(ซ่อมบำรุง) 0 4 0 0 3
87 หอผู้ป่วยพิเศษศัลย์รัศมิ์ ชั้น5 2 4 0 0 0
88 งานซักฟอก 0 4 0 0 4
89 บำบัดน้ำเสีย(บริหารทั่วไป) 0 3 0 0 0
90 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 4 15 2 2 0 0
91 งานช่างอิเล็คทรอนิกส์ 11 2 0 0 1
92 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - เคมี 0 2 1 0 1
93 Cohort ICU 6 1 1 1 0
94 งานสนาม 0 1 0 0 1
95 สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ 0 1 0 0 0
96 หอผู้ป่วยพิเศษศัลย์รัศมิ์ ชั้น6 0 1 0 0 0
97 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 1 4 0 0 0 0
98 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 5 12 0 0 0 0
99 เครือข่ายบริการ (เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี) 4 0 0 0 0
100 ศูนย์แพทยศาสตร์ 2 0 0 0 0
101 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก - เซลล์วิทยา 3 0 0 0 0
102 ไม่ทราบหน่วยเบิก 629 0 0 0 0
103 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู - กายอุปกรณ์ 9 0 0 0 0
104 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สนาม 7 1 0 0 0 0