Dashboard

การแพทย์
4705
ใช้ได้ 4109
แจ้งซ่อม 596
สำนักงาน
2912
ใช้ได้ 2710
แจ้งซ่อม 202
คอมพิวเตอร์
2621
ใช้ได้ 2577
แจ้งซ่อม 44
โฆษณาและเผยแพร่
651
ใช้ได้ 640
แจ้งซ่อม 11
งานบ้านงานครัว
542
ใช้ได้ 462
แจ้งซ่อม 80
ไฟฟ้าและวิทยุ
112
ใช้ได้ 78
แจ้งซ่อม 34
ยานพาหนะ
69
ใช้ได้ 44
แจ้งซ่อม 25
การศึกษา
59
ใช้ได้ 59
แจ้งซ่อม -
อาคาร
40
ใช้ได้ 40
แจ้งซ่อม -
โรงงาน
32
ใช้ได้ 23
แจ้งซ่อม 9
สำรวจ
26
ใช้ได้ 26
แจ้งซ่อม -
วิทยาศาสตร์
23
ใช้ได้ 20
แจ้งซ่อม 3
ที่ดิน
8
ใช้ได้ 8
แจ้งซ่อม -
การเกษตร
7
ใช้ได้ 3
แจ้งซ่อม 4
พัสดุตรวจสอบแล้ว '66
609
ตรวจสอบก่อน '66
1005
ยอดใช้เครื่องมือปัจจุบัน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567
Ventilator
54
ดึก
41
เช้า
13
บ่าย
0
Infusion Pump
88
ดึก
68
เช้า
20
บ่าย
0
Syringe Pump
15
ดึก
15
เช้า
0
บ่าย
0
High Flow
4
ดึก
4
เช้า
0
บ่าย
0
Vital Sign
80
ดึก
60
เช้า
20
บ่าย
0