ผลตรวจ COVID-19

(สำหรับผู้ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลปัตตานีเท่านั้น)

** ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นข้อมูลส่วนบุคคล **
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบผลอย่างทันท่วงที และลดการแพร่กระจายเชื้อจากการเดินทาง เพื่อติดตามผล ผู้ใดฝ่าฝืนเพื่อเข้าสู่ผลการตรวจหรือเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลอื่นถือเป็นการเข้าข่ายการฝ่าฝืนตามข้อกฎหมาย และจะได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป