ขอประวัติการรักษาพยาบาล

(สำหรับผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปัตตานี)